Directors & Organization

Board of Directors & Organization

As of June23, 2017


Representative Director/
President, CEO
Hiromi Morita
Director/Managing Executive Officers Katsuhiko Sakitama
Naosuke Shirasuna
Director/Executive Officers Koichi Watanabe
Director Tomoo Shibuya
Yukio Takashima
Executive Officers Norio Koma
Hitoshi Sasagawa
Shigetoshi Togo
Atsushi Matsuura
Kazuhiko Ishii

Hirokazu Karino

Standing Auditor Takaaki Oyama  
Auditor Keiko Osada
Yoshimi Inoue
kouji Ota

Organization