Directors & Organization

Board of Directors & Organization

As of June22, 2018


Representative Director/
President, CEO
Katsuhiko Sakitama
Director/Managing Executive Officers
Naosuke Shirasuna
Director/Executive Officers Koichi Watanabe
Director Tomoo Shibuya
Yukio Takashima
Senior Executive Officer Norio Koma
Executive Officers Hitoshi Sasagawa
Atsushi Matsuura
Kazuhiko Ishii
Hirokazu Karino
Hiroyuki Emori
Teruo Uchida
Standing Auditor Katsumi Hirotsu  
Auditor Keiko Osada
Yoshimi Inoue
kouji Ota

Organization